آسمانه

این نامی ست که روزی بهترینی مرا با آن نام فرا خواند

در نظرآمدن

دیده ها رانادیده انگاشتن شنیده هاراناشنیده پنداشتن همهمه های درون رافرونشاندن غصه رابه بیراهه بردن خشم رافروخوردن شک رابه جان شک انداختن .... اینهاهمه ازبرای آن ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 20 بازدید
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
6 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
10 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
1 پست