.....

نه یاد روزگار رفته از نقاب خسته وخموده ی زمانه

نه حرفی از سکوت لحظه های بی من و ما

نه خاطری، به جا مانده از یاد یاران در آینه ی خاک گرفته ی وجود ایام

نه فرار دروغین به هیاهوی پر قیل وقال اکنون که قرار آیدم

نه این و نه آن ، هیچ کدام به یکباره  چاره ساز تصویری نو، از تصور به جای مانده از او نشد

.....

                                           

/ 2 نظر / 19 بازدید
دریا...

نشد ... ...